اطلاعیه شماره 1 مورخ 1396/3/1

بدینوسیله از سرمایه گذاران محترم پروژه بام آذربایجان دعوت بعمل می آید درجلسه ای که به منظور هم اندیشی و تعامل باحضورمدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تکسام برگزارمیگرددحضوربهم برسانید.
زمان : سه شنبه مورخ 96/3/2 ساعت 14
مکان : سالن کنفرانس اداره راه وشهرسازی استان
ضمنا"جهت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت تکسام مراجعه فرمائید.